ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​មនុស្ស​ជោគជ័យ និង​មនុស្ស​មិន​ជោគជ័យ


ក្នុង​ជីវភាព​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង​ម្នាក់​ៗ មាន​អ្នក​ជោគជ័យ និង​មិន​ជោគជ័យជាច្រើន ។
ពួក​គេ​មាន​ទម្លាប់​រស់​នៅ​ខុស​គ្នា​ក្នុង​ការ​រស់​នៅ ហេតុ​នេះ​ហើយ​ទើប​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ជោគជ័យ ។ មាន​ចំនុច​ខុស​គ្នា ៦​ខាង​ក្រោម ៖១. មនុស្ស​ជោគជ័យ បន្ត​ការ​សិក្សា​លើ​អ្វី​ថ្មី , មនុស្ស​មិន​ជោគជ័យ គិត​ថា​ពួកគេបាន​ដឹង​វាអស់​ហើយ


២. មនុស្ស​ជោគជ័យ និយាយ​ពីគំនិត , មនុស្ស​មិន​ជោគជ័យ និយាយ​អំពីមនុស្ស


៣. មនុស្ស​ជោគជ័យ មាន​ការទទួល​ខុស​ត្រូវ​លើ​កំហុស​របស់គេ , មនុស្ស​មិន​ជោគជ័យ បន្ទោស​អ្នក​ដទៃអំពី​កំហុស​របស់​គេ


៤. មនុស្សជោគជ័យ បំភ្លេចកំហុសអ្នក​ដទៃ , មនុស្ស​មិនជោគជ័យ ស្តី​បន្ទោស មិន​អន់​ឱន


៥. មនុស្ស​ជោគជ័យ រីករាយ​នឹងទទួល​យក​ការ​ផ្លាស​ប្តូរ , មនុស្ស​បរាជ័យ ភ័យ​ខ្លាច​នឹងការផ្លាស់​ប្តូរ


៦. មនុស្ស​ជោគជ័យ ចង់អោយអ្នកដទៃ​រួម​ជោគជ័យជាមួយ , មនុស្ស​មិនជោគជ័យ ចង់អោយអ្នកដទៃ​ធ្លាក់

ប្រភព ៖ Doctor Kiki
Previous
Next Post »
0 Komentar