របៀប​យក​កំហាក​របស់​អ្នក​ជំងឺ​របេង


   ដើម្បី​កំណត់​ថា​អ្នក​ជំងឺ​មានរោគ​របេង​ យើង​ត្រូវ​យក​កំហាក​របស់​អ្នក​ជំងឺ​ទៅពិនិត្យ ។
   ការ​ពិនិត្យ​ដោយ​ផ្ទាល់​រក​មេរោគ​របេង​ គឺ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ លទ្ធផល​លឿន​ តំលៃ​សមរម្យ​ជាមួយ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ជា​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍ ។

   បច្ចេក​ទេស​សំរាប់​អ្នក​ជំ​ងឺ​ក្នុង​ការ​យក​កំហាក​អោយ​បាន​គុណភាព​ខ្ពស់  
១. ត្រូវ​ខ្ពុល​មាត់​ជាមួយ​ទឹក​សុទ្ធ
២. អ្នក​ជំងឺ​ត្រូវ​ដក​ដង្ហើម​ចូល​ចេញ ៣ដង ដោយ​ស្រូប​ដង្ហើម​ចូល​អោយ​ខ្លាំង អត់​ដង្ហើម​២ ៣វិនាទី ហើយ​ដក​ដង្ហើម​ចេញ​យឺតៗ 
៣. ដក​ដង្ហើម​ចូល​អោយ​ខ្លាំង ហើយ​ក្អក​ចេញអោយ​ខ្លាំង រហូត​មាន​កំហាក​ក្នុង​មាត់ រួច​ហើយ​ខ្ជាក់​ដាក់​ក្នុង​ក្រឡ​ដាក់​កំហាក​យក​ទៅពិនិត្យ 
Previous
Next Post »
0 Komentar