សៀវភៅ​មគ្គុទេសក៍គ្លីនិក និងព្យាបាល​ជំងឺ


សៀវភៅ​មគ្គុទេសក៍គ្លីនិក និងព្យាបាល​ជំងឺ
   សៀវភៅ​ថ្មី ដែល​មាន​យូរហើយ សៀវភៅ​មគ្គុទេសក៏គ្លីនិក​ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ ដែល​មាន​សរសេរ​ជាភាសា​បារាំង និង​បកប្រែជាភាសាខ្មែរ នឹង​នាំ​បងប្អូន​មិត្ត​ៗ និស្សិត​ពេទ្យកម្ពុជាទាំង​អស់​មាន​ភាពងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​សិក្សា ស្វែង​យល់ ពីមេរៀន​ទាំង​ឡាយ ។

+ អំពីសៀវភៅ 
- ឈ្មោះ សៀវភៅ មគ្គុទេសក៏គ្លីនិក និង​ព្យាបាលជំងឺ
- រៀងរៀងដោយ គ្រូពេទ្យ​គ្មាន​ព្រំដែន 
- សំរាប់​កម្មវិធីព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ​ មន្ទីរពេទ្យខេត្ត និង​មន្ទីរពេទ្យស្រុក
- ប្រភេទឯកសារ PDF
- ទំហំឯកសារ 58.7MB
- ទីតាំងទាញយក Google Drive បងពេទ្យ


ប្រភព ទំព័រ ចំណេះដឹងសុខភាពសំរាប់អ្នក
ដោយ បងពេទ្យ
Previous
Next Post »
0 Komentar